Invaliditeitsdekking - Business is Business

Een verzekering die zelfstandigen dekt tegen mogelijke ongevallen.

Ongevallen kunnen iedereen overkomen en kunnen zware gevolgen hebben voor de carrière van zaakvoerders en beoefenaars van vrije beroepen. Deze dekking is minder beperkend dan bij de producten voor invaliditeit en gewaarborgd inkomen die op de markt bestaan.

 

Business is Business

Het doel van deze dekking is een compensatie te bieden aan de verzekerde, of aan de verzekerde en de onderneming, in geval van tijdelijke ongeschiktheid of een blijvende invaliditeit van meer dan 50% en dit ten gevolgen van een ongeval of een plotse aandoening.

 

Waaruit bestaat de voorgestelde dekking?

Het gaat om een invaliditeitsdekking ten gevolgen van een inwendige oorzaak of extern ongeval. Onder een inwendige oorzaak worden volgende plotse aandoening begrepen:

 • Infectieuze meningitis, d.w.z. een acute infectieziekte waarbij de hersenvliezen ontsteken
 • Een Cerebrovasculair Accident (CVA) ten gevolge van een vasculaire ruptuur of trombose cerebraal zonder oorzakelijke antecedenten
 • Een hartslagaderbreuk
 • Een longembolie
 • Een acute hepatitis
 • Infectieuze of toxische niet-alcoholische, acute pancreatitis zonder oorzakelijke antecedenten
 • Acute infectieuze buikvliesontsteking (peritonitis)
 • Acute infectieuze myocarditis
 • Myocardinfarct zonder oorzakelijke antecedenten
 • Infectieuze encefalitis, d.w.z. een acute infectieziekte waarbij de hersenen ontsteken

 

 

Wat is een plotse aandoening?

Een aantasting van de gezondheid van de verzekerde die niet van accidentele aard is maar een plots en onvoorzienbaar karakter heeft, waarvan de oorzaak buiten de wil van de verzekerde ligt.

 

Wie kan van deze waarborg genieten?

De verzekerden met verblijfplaats in België, jonger dan 55 jaar op het moment van onderschrijving, met een beroepsinkomen en welke een niet-manueel beroep uitoefenen.

 

Wat zijn de voorgestelde formules?

 1. Verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde
 2. Verzekeringnemer = Onderneming. Begunstigden = Onderneming (50%) en verzekerde (50%)

 

Wat zijn de verzekerde waarborgen?

 • Het plotse overlijden voor een verzekerd bedrag van € 50.000
 • De tijdelijke ongeschiktheid voor een periode van maximum 2 jaar (met een wachtperiode van 2 maanden als vrijstelling)
 • De blijvende invaliditeit voor meer dan 50% (gevalideerd op basis van een Engelse vrijstelling).

 

Wat zijn de verzekerde bedragen voor de dekking tijdelijke ongeschiktheid en blijvende invaliditeit?

Het verzekerde bedrag wordt berekend op basis van de gemiddelde beroepsinkomsten van de laatste 3 jaar. 80% van dit bedrag bepaalt het maximumkapitaal van de dekking tijdelijke ongeschiktheid. Vanaf dat de definitieve graad van invaliditeit bepaald wordt (ten laatste 24 maanden na het ongeval) op meer dan 50%, zal de dekking blijvende invaliditeit in voege gaan. Het bedrag dat reeds uitgekeerd werd in tijdelijke ongeschiktheid zal worden afgetrokken van het uitgekeerde kapitaal in blijvende invaliditeit. Het percentage blijvende invaliditeit wordt bepaald op ba-sis van de OBSI schaal.

 

Cijfervoorbeeld 

Mijnheer Janssen, niet-roker, is 45 jaar oud.
Zijn beroepsinkomen bedraagt € 98.000, € 100.000 € en € 102.000 voor de drie laatste jaren.
Het gemiddelde van deze 3 jaren is dus € 100.000.
Het verzekerde kapitaal in tijdelijke ongeschiktheid bedraagt dus € 80.000.
Logischerwijs dient dhr. Janssen nog 20 jaar te werken.

Het totaal van het nog te ontvangen inkomen bedraagt dus € 100.000 * 20 jaar = € 2.000.000.

De oplossing Business is Business laat hem toe 50%, 33% of 25% van dit bedrag te dekken. De premie, zal op basis van het gekozen verzekerde kapitaal, het volgende bedragen :

 • A.€ 2.000.000 * 25% => verzekerd bedrag € 500.000
  Premie taksen en kosten incl. : € 952,00
 • B.€ 2.000.000 * 33% => verzekerd bedrag € 660.000
  Premie taksen en kosten incl. : € 1.137,00
 • C.€ 2.000.000 * 50% => verzekerd bedrag € 1.000.000
  Premie taksen en kosten incl. : € 1.507,00

Premies roker:

 • A. € 1.242,35 ;
 • B. € 1.484,25 ;
 • C. € 1.968,10

 

Wat is de duurtijd van de dekking?

De contracten zijn jaarlijks stilzwijgend hernieuwbaar, behoudens een opzegging 3 maanden voor de vervaldag of omwille van een verhoging van de premie.

 

Wat zijn de formaliteiten bij het onderschrijven?

Een ingevuld verzekeringsvoorstel en een eenvoudige medische acceptatie. De medische acceptatie dient elke 3 jaar hernieuwd te worden, er zal ook bij elke hernieuwing een verklaring van goede gezondheid toegevoegd worden.

Contacteer ons nu