Wettelijk bericht

De website www.vdh.be is eigendom van Vander Haeghen

Vander Haeghen
Nerviërslaan 85 bus 2
1040 Brussel

Tel: +32 (0)2 526 00 10
Fax: +32 (0)2 526 00 11

 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de diensten of raadplegen van de inhoud van www.vdh.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Vander Haeghen. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vander Haeghen.

 

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Vander Haeghen s niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade n.a.l.v. het bezoeken en raadplegen van de site.

 

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Vander Haeghen zijn Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Vander Haeghen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

 

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre Vander Haeghen hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder brondvermelding van www.vdh.be, of in het geval van een web-pagina via een hyperlink naar www.vdh.be, is niet toegestaan.

 

Vander Haeghen respecteert uw privacy

Vander Haeghen hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Alleen al door het feit dat de bezoeker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze Vander Haeghen om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Wees er U bewust van dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico.

 

Cookies

Vander Haeghen kan “cookies” naar uw computer sturen. Dit is informatie die door een website wordt verzonden en opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om automatisch informatie te verzamelen over het gebruik van de website en omvatten onder andere uw IP-adres (“IP”, wat betekent Internet Protocol). Informatie die is verkregen door middel van cookies wordt voornamelijk gebruikt voor het beheren en bewaken van het gebruik en de prestaties van de website en om demografische gegevens te verzamelen. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer u een cookie ontvangt, en dus zelf bepalen of u het wil accepteren of niet. Als u de functie cookies of gebruik filters uitschakelt, is het mogelijk dat u niet alle informatie en gegevens op deze website kunt zien of ontvangen.

 

Auteursrechten en Copyrights

Alle items op de website van Vander Haeghen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden, printen, kopiëren, opnemen en wijzigen van de inhoud van de website of delen ervan is alleen toegestaan voor strikte privé-doeleinden. De reproductie, transmissie (elektronisch of anders), wijziging, het koppelen of het gebruik van de internetpagina’s van Vander Haeghen of delen daarvan voor publieke of commerciële doeleinden is verboden Vander Haeghen tenzij Vander Haeghen  uitdrukkelijk voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het gebruik van foto’s, informatie of gegevens in kwestie voor specifieke doeleinde. Wanneer webpagina’s of delen daarvan worden gedownload en afgedrukt met toestemming van Vander Haeghen, mogen copyrightvermeldingen en andere wettelijke aanduidingen niet verwijderd worden, maar dienen ze behouden en gereproduceerd te worden.

 

Gegevensbescherming

Vergeet niet dat het internet een wereldwijd publiek netwerk is. Wanneer u op het internet persoonlijke gegevens verzendt of bekijkt, doet u dit op eigen risico, wetende dat u uw gegevens kunt verliezen of dat deze kunnen onderschept worden door onbevoegde personen. De aan Vander Haeghen toevertrouwde gegevens worden tegen ongeoorloofd gebruik beschermd door passende maatregelen. Deze maatregelen zijn spijtig genoeg niet garanderen dat de ingediende gegevens volledig en juist zijn en beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang. Vander Haeghen kan niet  aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische verzending van inkomende en uitgaande gegevens en hun bescherming.

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en zijn onderworpen aan de wettelijke en juridische verplichtingen. Door het indienen van uw gegevens, verklaart u zich akkoord met het gebruik ervan voor marketing doeleinden. U kan deze toelating op elk moment herroepen. Deze website maakt gebruik van Universal Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Universal Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om het gebruik van de site door de gebruikers ervan te helpen analyseren.

De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, voor rapporten over de website-activiteit en voor andere diensten die betrekking hebben tot website-activiteit en het gebruik van het internet. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google overdragen.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. Dit kan echter het gebruik van bepaalde functies van deze website verhinderen. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Rechstkeuze en bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking tot de site van Vander Haeghen valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Vander Haeghen gevestigd is, bevoegd.