AANGIFTE SCHADEGEVAL FINE ART INSURANCE

Is de BTW die betrekking heeft op het beschadigdgoedaftrekbaar?

BETROKKEN DERDE

DOKUMENTEN

Gelieve volgende documenten bij onderhavige aangifte te voegen

Foto’s van de schade

procesverbaal van de politie / attest van klacht

schadebestek

Formulier uiterlijk binnen de 8 dagen na het schadegeval (binnen de 24 uur in geval van diefstal of brand) opsturen

naar VANDERHAEGHEN& C° n.v.,:

per post: Nerviërslaan 85, bus2, 1040 Brusselper fax: 02/526.00.11

per email: [email protected]

VANDER HAEGHEN & C° behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik andere documenten of inlichtingen op te vragen die ze nuttig acht

OPGELET

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.De verzekeringsmaatschappij VANDER HAEGHEN & C° (voor rekening van P&V Verzekeringen cvba100%) kan, in voorkomend geval, aan het ESV Datassur de persoonsgegevens meedelen die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en het beheer van de contracten en de desbetreffende schadegevallen. Iedere persoon die zijn identiteit aantoont heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die op hem betrekking hebben op te vragen en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dit recht uit te oefenen zal de betrokken persoon een gedateerd en ondertekend verzoek samen met een kopie van zijn identiteitskaart versturen naar het volgende adres: Datassur, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.

De ondergetekende verklaart op erewoord dat bovenvermelde antwoorden volledig en in overeenstemming zijn met de waarheid. Hij gaat akkoord met het feit dat de maatschappij de bovenvermelde gegevens met eer en geweten van de wet op de bescherming van het privéleven en met het oog op de verlening en het beleid van de verzekeringsdiensten in het algemeen, inbegrepen het opstellen van statistieken behandelt.

De betrokkene heeft het recht op inzage van zijn gegevens en kan, indien gewenst, deze laten aanpassen.

VERGEET NIET TE ONDERTEKENEN EN DE DATUM TE VERMELDEN