Schenking van roerende goederen: termijn verlengd van 3 tot 5 jaar in het Waals Gewest

Schenking van roerende goederen: termijn verlengd van 3 tot 5 jaar in het Waals Gewest

We hadden het er eind 2020 al over in ons artikel Het einde van de Kaasroute. Schenken is al enkele jaren een hot item en 2022 zal daar geen verandering in brengen. Vanaf 1 januari volgend jaar wordt in het Waals Gewest de termijn voor onderhandse schenkingen immers verlengd van 3 naar 5 jaar.

Ter herinnering

Momenteel moet een Belgische inwoner die bepaalde roerende goederen (effectenrekeningen, liquide middelen, kunstwerken, levensverzekeringspolissen, aandelen van vennootschappen) wil schenken:

 • of schenkingsrechten betalen. Voor schenkingen in rechte lijn (echtgenoten en wettelijk samenwonenden) bedraagt het tarief 3,3% in Wallonië en 3% in Brussel en Vlaanderen. Voor schenkingen tussen alle andere personen bedraagt het tarief 5,5% in Wallonië en 7% in Brussel en Vlaanderen
 • of een onderhandse schenking doen en minstens 3 jaar volgend op de schenking in leven blijven.

Indien de schenker binnen 3 jaar na de onderhandse (niet-geregistreerde) schenking overlijdt, wordt de schenking immers een erfenis en kunnen de rechten oplopen tot 30% bij een schenking in rechte lijn, en zelfs tot 80% wanneer dit niet het geval is (een niet-samenwonende partner, vrienden, enz.).

Vanaf 1 januari 2022

Advocatenkantoor Thales geeft in een persbericht toelichting bij de veranderingen die op 1 januari zullen plaatsvinden:

In het Waals Gewest zal “de termijn van drie jaar worden verlengd tot vijf jaar voor onderhandse schenkingen die vanaf die datum worden gedaan.

Wie vanaf januari 2022 een schenking doet, zal dus tot 2027 in leven moeten blijven (in plaats van 2025). Deze regel is van toepassing indien de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Waals Gewest was (gedurende meer dan 2,5 jaar), ongeacht de woonplaats op het ogenblik van de schenking.”

Het kantoor stelt verder dat:

“Wie naar Brussel of Vlaanderen wil verhuizen om de nieuwe termijn van 5 jaar in Wallonië te vermijden, moet er rekening mee houden dat het Waals Gewest fiscaal bevoegd blijft indien de overledene gedurende de laatste vijf jaar er voor het grootste deel van de tijd woonde.”

Welke oplossingen?

Voor schenkers die door deze nieuwe wet worden getroffen, zijn er drie mogelijkheden:

 • De schenking niet registreren, wat nog steeds wettelijk is, en het risico lopen dat de begunstigde (zeer) hoge successierechten moet betalen in geval van overlijden binnen 5 jaar.
 • De schenking registreren en 3,3% tot 7% betalen, afhankelijk van het Gewest waar de schenker woonachtig is.
 • Het risico afdekken met een verzekering.

Dankzij de VdH-Donation Cover  is deze laatste oplossing financieel veel voordeliger dan de schenkingsrechten. Waarom?

 • De verzekering Donation Cover garandeert een kapitaal om de successierechten te betalen die verbonden zijn aan een schenking in geval van overlijden van de schenker binnen 3 jaar (5 jaar vanaf januari 2022) na de schenking.
 • De premie voor deze dekking bedraagt slechts een fractie van de registratiekosten die moeten worden betaald in geval van registratie van de schenking.
 • De kritieke periode van 3 jaar (5 jaar vanaf 1 januari 2022 in het Waals Gewest) is volledig gedekt.

Bronnen:

Laten we praten over Schenking ? Het alternatief voor de “Kaasroute”… (2/2)

Laten we praten over Schenking ? Het alternatief voor de “Kaasroute”… (2/2)

Rondetafelgesprek met Mr Valérie-Anne de Brauwere, fiscalist gespecialiseerd in vermogens- en erfrecht bij advocatenkantoor THALES, en Frédéric de Haan, General Manager bij verzekeringsmaatschappij Vander Haeghen & C °.

Me Valérie-Anne de Brauwere

Me Valérie-Anne de Brauwere

Fiscalist gespecialiseerd in vermogens- en erfrecht bij advocatenkantoor THALES

Frédéric de Haan

Frédéric de Haan

Managing Director (Vander Haeghen & C°)

Vorige week (zie Deel 1) lieten we ons licht schijnen op het nut van een onrechtstreekse schenking of een handgift vergezeld van een Donation Cover-verzekering.

 

FdH: “Kan de schenker in het geval van een onrechtstreekse schenking of handgift bijzondere voorwaarden stellen?”

 

VAdB : “Jazeker. Net als bij een schenkingsovereeenkomst die door een notaris wordt geregistreerd, kunnen de partijen bij een bewijs van schenking de clausules laten opnemen die ze zijn overeengekomen.

Bijvoorbeeld:

 • Een clausule rond het inbrengverbod in een gemeenschap: de begunstigde mag de ontvangen goederen niet in de huwelijksgemeenschap brengen. Zo kan de schenkende ouder er zeker van zijn dat de geschonken goederen persoonlijk eigendom blijven van hun kind.
 • Beding van conventionele terugkeer: in geval van overlijden van de begunstigde vóór de schenker kan de schenker vragen om de goederen terug te laten keren, zonder belasting. Deze clausule maakt het mogelijk om te voorkomen dat het goed terechtkomt bij de erfgenaam of legataris van de begiftigde, die misschien niet tot de familie behoort (partner, derde, non-profitorganisatie, enz.). Zo kan de schenker een nieuwe schenking doen, bijvoorbeeld aan zijn andere kinderen.
 • Een clausule gekoppeld aan het gebruik van het geschonken geld: de schenker kan bepalen dat het geld moet worden gebruikt voor de aankoop van een woning in plaats van voor lopende uitgaven.”

 

FdH: “Is het toegestaan om aan het ene kind te schenken en aan een ander niet?”

 

VAdB: “Ja. Het is toegestaan om aan het ene kind te geven en niet aan een ander, of nog niet aan een ander.

Als de ouder aan een kind wil schenken, zonder iets aan de ander te geven, moet ervoor worden gezorgd dat de schenking wordt gedaan “bij vooruitmaking en buiten erfdeel”. De ouder kan dit doen op voorwaarde dat elk kind uiteindelijk (rekening houdend met schenkingen en wat hij in de nalatenschap zal ontvangen) ten minste zijn reserve ontvangt. De reserve vertegenwoordigt sinds de hervorming van 2018 de helft van het vermogen van de schenker, te delen door het aantal kinderen.

De ouder kan ook aan één kind willen schenken, bijvoorbeeld om zijn eerste woning te verwerven, en als plan hebben hetzelfde te schenken aan zijn andere kind zodra dat op zijn beurt ook een huis wil verwerven. In dat geval moet u heel voorzichtig zijn met de manier waarop de schenking wordt opgesteld om er zeker van te zijn dat de gelijkheid tussen de kinderen is gegarandeerd, ook in het geval van het onverwachte overlijden van de ouder voordat hij de schenking heeft gedaan aan al zijn kinderen.”

FdH: “We benadrukken dan ook het belang voor de ouder om de schenking aan de huidige of toekomstige begunstigden te verzekeren via een uitgebreide verzekering Plots Overlijden (Sudden Death Protection) of Overlijden Ale Oorzaken gedurende de duur die dit op maat gemaakte financiële pakket kan vertegenwoordigen.”

 

FdH: “Kan de schenker zich het vruchtgebruik op de gegeven liquide middelen of effectenportefeuille voorbehouden?”

 

VadB: “Om het vruchtgebruik (ususfructus) voor te behouden, moet het schenkingscontract noodzakelijkerwijs voor een notaris worden afgesloten.

Maar als de schenker de financiële vruchten (fructus) wil blijven opstrijken, kan hij bij de schenkingsakte een lijfrentevergoeding voorzien, waardoor hij regelmatig een bedrag ontvangt dat van de geschonken goederen kan worden afgetrokken.

De lijfrente kan een vast bedrag zijn, eventueel geïndexeerd, of een percentage van de gegeven bedragen (bijvoorbeeld 3% van het opgegeven bedrag). Het kan jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks worden toegekend. Over het algemeen wordt aangenomen dat het opstrijken van de lijfrente “optioneel” is. De schenker kan ze opvragen of niet, afhankelijk van zijn behoeften. Het heeft geen zin dat de schenker dit bedrag automatisch ontvangt als hij het niet uitgeeft – dan wordt het bij overlijden onderworpen aan de erfbelasting.

De schenker kan ook, indien hij enige controle wil behouden over het beheer van de gegeven effectenportefeuille (usus), een beheersmandaat in zijn voordeel voorzien. Dit mandaat wordt doorgaans gerechtvaardigd door het feit dat hij ervoor wil zorgen dat de rente aan hem kan worden uitgekeerd.”

***

 

Dit rondetafelgesprek liet ons toe om te zien welke flexibiliteit er mogelijk is om de door de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden verschuldigde successierechten te vermijden of te verminderen.

 

FdH: Om er zeker van te zijn dat de schenking geschiedt in overeenstemming met de wensen van de schenker en vervolgens geen juridisch of fiscaal probleem oplevert, is het raadzaam om advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in vermogensrecht.

VAdB: Als de schenker schenkingsrechten en de kosten die deze kunnen vertegenwoordigen wil vermijden, maar op beide oren wil kunnen slapen, doet hij er goed aan om een “Donation Cover” af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeraar.

Laten we praten over Schenking ? Het alternatief voor de “Kaasroute”… (2/2)

“Donation Cover”, voor een serene schenking zonder verrassingen

Steeds meer mensen willen hun dierbaren financiële steun bieden door een schenking te toen. Het is in deze context dat VdH iets meer dan 5 jaar geleden de ‘Donation Cover’-verzekering heeft gelanceerd. Die dekt het bedrag dat u aan successierechten zou moeten betalen en dit voor een veel lagere premie dan de schenkingsrechten die u verschuldigd bent als u de schenking laat registreren bij de notaris.

 

Wat zijn de algemene regels voor schenkingen en successierechten in België?

Als u een schenking doet en deze laat registreren, moet u schenkingsrechten betalen. Het bedrag van deze rechten hangt af van het Gewest, de waarde van de overgedragen goederen en de familierelatie tussen de schenker en de ontvanger.

Een onderhandse (dus niet geregistreerde) schenking van een roerend goed is echter ook legaal – alleen bij onroerende goederen is registratie verplicht. U betaalt dan geen schenkingsrechten. Als de schenker echter binnen 3 jaar overlijdt, wordt deze schenking mee in rekening gebracht voor de berekening van de successierechten.

Om deze successierechten bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na de niet-geregistreerde schenking te vermijden, kunt u intekenen op de voordelige “Donation Cover”-verzekering van VdH.

 

Wat is het voordeel van de “Donation Cover” van VdH?

Bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na een niet-geregistreerde schenking, betaalt deze verzekering u een kapitaal uit dat de gevorderde successierechten dekt. De verzekeringspremie is overigens altijd lager dan de registratiekosten voor de betreffende schenking. Een ideale oplossing zonder risico’s dus!

 

Een rekenvoorbeeld om het voordeel van de “Donation Cover” te illustreren.

Een in Vlaanderen wonende 60-jarige man schenkt €1.000.000 aan zijn dochter.

Als hij de schenking registreert, wordt een vergoeding van 3% in rekening gebracht, t.t.z. €30.000.

Als hij de schenking niet registreert en binnen 3 jaar overlijdt, zal de begunstigde successierechten moeten betalen ten bedrage van € 222.000.

Als hij de verzekering afsluit, is de koopsom (voor 3 jaar) €2.489,40 (tarief voor niet-rokers).

 

Wat zijn in bovenstaand voorbeeld de medische formaliteiten om een “Donation Cover” af te sluiten? (leeftijdsgrens, etc.)?

De verzekerde zal enkele medische onderzoeken moeten laten uitvoeren bij de arts van zijn keuze. Ter informatie: de leeftijdsgrens voor het afsluiten van deze garantie is 79 jaar.